Karneval 2017

Jako každý rok, tak i letos proběhl v prostorách tělocvičny MŠ a ZŠ Svatoplukova 11 tradiční maškarní karneval. Vedle žáků 1. stupně ZŠ praktické se do karnevalového reje zapojili i žáci ZŠ speciální a SŠ praktické. V letošním roce je třeba pochválit všechny děti za pečlivou přípravu a výběr kostýmů. Paní učitelky za aktivní zapojení a organizaci pestrého programu. O výběr hudby se postarali žáci osmé třídy.

Den otevřených dveří na SŠ praktické

Dne 16. února 2017 se uskutečnil Den otevřených dveří na SŠ praktické. Od 9.00 hodin se mohli zájemci seznámit nejen s výukou a praktickými činnostmi žáků. Prohlédli si budovu školy, třídy a odborné učebny. Na závěr si společně zazpívali, zatančili a ochutnali z připraveného občerstvení. Mezi návštěvníky se objevili také absolventi , kteří pokračují ve studiu na jiné SŠ, zástupci z Klíče a školy pro žáky s vadami sluchu.

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU – 5. 4. 2017 – 6. 4. 2017

Ve středu 5. 4. 2017 a ve čtvrtek 6. 4. 2017 se uskuteční zápis do 1. ročníku Základní školy prof. Z. Matějčka, Svatoplukova 11, Olomouc. Zápis bude probíhat v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka na ulici Svatoplukova 11, Olomouc – Řepčín.
Při zápisu předloží zákonní zástupci:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
- poslední zprávu z poradenského zařízení

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitel Střední školy a Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, vyhlašuje dle § 64 zákona 561/2004 Sb., na základě § 2 vyhlášky 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 v praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté.

Dne 25. dubna 2017 proběhne přijímací řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání, a to na základě podaných přihlášek, bez příjímacích zkoušek. Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do tří pracovních dnů po termínu přijímacího pohovoru na budově školy Svatoplukova 11 a na webových stránkách školy www.zsmatejcka.eu.

Písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu obdrží zákonní zástupci žáků do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno se odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání.

V Olomouci dne 18. 1. 2017

Na běžkách

S první sněhovou nadílkou se opět hodiny tělesné výchovy obohatily o pobyt na čerstvém vzduchu – pobyt na běžkách. Žáci společně s učiteli využili okolí školy k nácviku základních dovedností a poznali některé záludnosti, které tato nezvyklá forma pohybu přináší.

Logo

Naše škola je certifikována na kvalitu poskytovaných služeb
Aktuality:
Gallery
20161209_091948