Výsledky 2. kola přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou
a Praktickou školu dvouletou pro školní rok 2016/2017
(v souladu s §4 vyhl. 671/2004, v platném znění)

Termín konání 2. kola přijímacího řízení: 7. června 2016

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02 Úklidové práce

Pořadové číslo: Registrační číslo:                          Přijat:                                Nepřijat:

1                              53301                                          přijat
2                              53302                                         přijat
3                              53303                                         přijat
4                              53304                                         přijat
5                              53305                                         přijat

V Olomouci 10. 6. 2016

Schválil:
PaedDr. Mgr. Dan Blaha
ředitel školy

Oblastní kolo v malé kopané

Dne 8. 6. 2016 proběhlo v Přerově na hřišti ZŠ a MŠ Malá Dlážka oblastní kolo v malé kopané. Za naši školu bojovalo družstvo žáků z budovy SŠ a ZŠ Táboritů 25 pod vedením Mgr. Entnera. Žáci obsadili nejen 1. místo mezi družstvy, ale také sklidili velkou pochvalu za vzorné chování během celého turnaje. Družstva i jednotlivci byli oceněni diplomy a věcnými cenami.

Ovoce a zelenina do škol – soutěž

V rámci projektu“Ovoce a zelenina do škol“ byla vyhlášena soutěž škol ve sběru plastových sáčků, ve kterých se ovoce a zelenina do škol dodává. Plastové sáčky jsme poctivě vraceli dodavatelské firmě, která se následně postarala o jejich recyklaci. V konkurenci ostatních škol jsme obsadili krásné třetí místo. Odměnou pro žáky byly drobné dárky a malá sladkost.

Vyhlášení termínu II. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání

Ředitel Střední školy a Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, vyhlašuje dle § 64 zákona 561/2004 Sb., na základě § 2 vyhlášky 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 v praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté.
Dne 7. června 2016 proběhne II. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání, a to na základě podaných přihlášek, bez příjímacích zkoušek. Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce.
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do tří pracovních dnů po termínu přijímacího pohovoru na budově školy Svatoplukova 11 a na webových stránkách školy www.zsmatejcka.eu.
Písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu obdrží zákonní zástupci žáků do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
Odvolání:
Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno se odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání.
Přihlášky pro II. kolo přijímacího řízení pro oba obory vzdělávání lze podat do 3. června 2016.

Olomouc dne 25. 5. 2016

PaedDr. Mgr. Dan Blaha, v. r.
ředitel školy

Okresní kolo AČ – Uničov

Dne 10.5. 2016 se konalo okresní kolo atletického čtyřboje v Uničově.

Školu úspěšně reprezentovali v kategorii starší žáci: Ivan Gábor, Ondřej Gábor, Dušan Navrátil,

v kategorii starší žákyně: Marie Navrátilová, Ludmila Chodilová, Valerie Medková.

Do krajského kola postoupil za starší žáky Dušan Navrátil a za starší žákyně Marie Navrátilová,

II. místo vybojovali žáci také v kategorii školy.